Web Tasarım Hizmet Sözleşmesi

Web Tasarım Hizmet Sözleşmesi

Web Tasarım Hizmet Sözleşmesi

NOTBİL WEB TASARIM SÖZLEŞMESİ (ÖRNEKTİR)

 

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta Bağlar Mah. İbrahim Zeki Burdurlu Cad. Atakent Sitesi 2.Kısım No:3 Merkez / BURDUR adresinde mukim NotBil İnternet Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri (Kısaca NOTBİL olarak anılacaktır) ile diğer tarafta    .......................... adresinde mukim ............................. arasında (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin web sitesi yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu web tasarımlarının TASARIMCI tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu sistemini ve söz konusu sistemin çalışabilmesi için gerekli bilumum yazılım/donanım ihtiyaçlarının NOTBİL tarafından karşılanacağını kabul eder.

3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve metin bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden NOTBİL sorumlu tutulamaz.  Bu halde, gecikme süresi teslim süresine eklenir.

3.3 MÜŞTERİ, NOTBİL tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel grafik, tasarım, çizim, harita, model, animasyon, logo, amblem ve yazı tipinin manevi haklarının NOTBİL’e ait olduğunu, ancak bunların tüm mali haklarını alıp mülkiyetine geçtiğini, bu grafiklerin hiçbir şekilde işbu sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtmayacağını, sözleşmede yazılı web sitesinden başka elektronik veya basılı bir mecrada kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 MÜŞTERİ, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi bakımından kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, NOTBİL’in hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur.

3.5 MÜŞTERİ yapım aşamasında üzerinde çalışılan tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %45‘i kadar fark ödeyeceğini kabul eder. Bütün olarak değiştirmeden kasıt, mevcut tasarımın en az %50’sinden fazlasının değiştirilmesidir. 

3.6  MÜŞTERİ, NOTBİL’in onay için göndermiş olduğu her çalışmayı en geç 72 saat içinde uygun olup olmadığını denetleyerek NOTBİL’e onay verecektir. Bu süre içinde olumlu / olumsuz bir cevap verilmediği takdirde, MÜŞTERİ çalışmayı onaylamış sayılır.

Madde 4 – NOTBİL’in YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 TASARIMCI, işbu sözleşme konusu olan  ve MÜŞTERİ’nin ihtiyaç duyduğu tasarım ve yazılım hizmetini vermekle yükümlüdür.

4.2 NOTBİL, MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları söz konusu hata ve sorunların tespitinden itibaren 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 1-3 gün içinde yapılacaktır.

4.3 NOTBİL, MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 NOTBİL, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımlar bakımından bütün olarak tasarım değişikliğini gerektirmeyen düzeltmeler için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 Web sitesinin taslak yayımı 6 iş günü , bitmiş yayımı 20 iş günü içinde yapılacaktır. NOTBİL , MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 MÜŞTERİ’nin şifreleri talep etmesi durumunda bütün şifreler müşteriye iletilecektir ancak NOTBİL yapmış olduğu yazılımın kodlarını şifreleme hakkını saklı tutar.

Madde 5 - HİZMET BEDELİ

5.1 Hizmet bedeli  ......... TL + KDV olarak belirlenmiştir. NOTBİL iş tesliminde fatura kesileceğini kabul , beyan ve taahhüt eder.

5.2 MÜŞTERİ, Hizmet bedeli'nin 1/2 si (....... TL) iş başlangıcında peşin olarak, kalan 1/2'sini (........ TL) tasarım sürecinin bitiminde NOTBİL’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, NOTBİL taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.

5.4 Hizmet bedeline ..... TL (1 yıllık) web hosting ücreti dahildir.

5.5 MÜŞTERİ’nin alan adı 3 yıllık olarak kayıt edilmiştir , kayıt ücreti hizmet bedeline dahil olmayıp müşteriden tahsil edilmiştir.

5.6 NOTBİL sözleşme de yazan hizmetler dışında istenilen ek özelliklere ek ücret isteyerek sisteme entegre eder. Ek ücret istenilen özelliklere göre değişiklik gösterir. MÜŞTERİ bu durumu onayladığını kabul ,beyan ve taahhüt eder.

Madde 6- HİZMET SÜRESİ VE FESİH

  1. 1.İşbu sözleşme ile taahhüt edilen web tasarım hizmetinin süresi ömür boyu olup web hosting ve teknik destek hizmetinin süresi 2 yıl olarak belirlenmiş olup bu süre NOTBİL tarafından tasarım ve web yazılımına uygulamanın gerçekleştirilmesi için gerekli tüm dokümanların verilmesi ile başlar.  Sözleşme süresinin sona ermesinden 15 gün önce tarafların bu konuda anlaşmış olması halinde hizmet süresi ücret mukabilinde uzatılır
  2. 2.Bu sözleşmenin uygulanmasında, taraflardan birinin, yüklendiği asli edimlerden veyahut sözleşmenin esaslı unsurlarından birini, zamanında ve/veya eksik ve/veya hiç ifa etmemesi halinde, diğer taraf, yazılı düzeltme bildiriminde bulunarak, ihlal eden tarafa, aykırılığın giderilmesi için, 5 işgünü süre tanır. Tanınan süre içinde sözleşmeye aykırılık giderilmediği takdirde, ihlale uğrayan taraf, sözleşmeyi tek taraflı olarak, yazılı bir ihtara gerek olmaksızın ve herhangi bir nam altında tazminat ödemek zorunda olmaksızın feshedebilir. İhlal eden taraf, ihlale uğrayan tarafın bu sebeple uğradığı her türlü zararı tazmin eder.

Madde 7 - GİZLİLİK

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8 – TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 9 – ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Madde 10 – WEB HOSTİNG HİZMETİ

10.1 NOTBİL , MÜŞTERİ ‘ye sağlamış olduğu web hosting hizmetinde Türkiye Lokasyon sunucu kullanmayı kabul , beyan ve taahhüt eder.

10.2 NOTBİL , MÜŞTERİ’ye sağlamış olduğu web hosting hizmetinde %99.8 (yıllık) uptime oranı garantisi verdiğini kabul , beyan ve taahhüt eder.

Madde 11 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde BURDUR mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 11(on bir) maddeden ve 3 (üç) sayfadan oluşan işbu sözleşme 22/11/2017 tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir

 

         NOTBİL İNTERNET BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ                  MÜŞTERİ

Bir Web Sitesine Mi İhtiyacınız Var ?

İhtiyacınıza uygun bir web sitesini , tam da istediğiniz gibi yaptırmak istemez misiniz ?

  • award-img1
  • award-img2
  • award-img3
  • award-img4